Toto je starší verze dokumentu!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Tento materiál vychází z materiálu nazvaného [[http://www.vsestudy.cz/wp-content/soubory/06/rozvoj_obce/061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://forum.vsestudy.cz/viewtopic.php?t=110&postdays=0&postorder=asc&start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://www.vsestudy.cz/?p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority v rámci [[http://www.vsestudy.cz/?p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://www.vsestudy.cz/?p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme do úvahy a doplňujeme jej do struktury. Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi, který je pak zanese. ====== Strategický plán rozvoje obce ====== ===== 1) správa a hospodaření obce ===== **a. zastupitelstvo:** zastupitelstvo se schází pravidelně každý měsíc; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití **c. územní plán:** v přehledné podobě s komentářem se publikuje na internetu **d. regulační plán"** obec připraví regulační plán zajišťující výstavbu respektující charakter obce (aneb žádné podnikatelské baroko ani zběsilá plošná výstavba) **e. hospodaření:** obec zveřejní nejen rámcový rozpočet, ale podrobný rozpočet a každý měsíc bude publikovat přehled příjmů a výdajů (včetně seznamu proplácených faktur) * **i. smlouvy** - obec zveřejní všechny uzavřené smlouvy * **ii. transparentní účet** - pro běžné transakce bude obec využívat transparentní účet (umožňuje komukoliv prostřednictvím internetu sledovat pohyby na účtu) a ke každé transakci přidá v rámci bankovního příkazu popis usnadňující identifikaci transakce **f. čerpání z fondů:** obec připraví projekty tak, aby je mohla použít pro čerpání prostředků z různých fondů a dotací **g. etický kodex:** všichni zastupitelé podepíší a budou dodržovat etický kodex zastupitele ===== 2) infrastruktura ===== **a. kanalizace:** vypracování projektu pro realizaci kanalizace, zvážit souběžné vybudování rozvodu datových sítí (příp. možnosti tuto síť doplnit do připravených chrániček) **b. val:** vybudování valu oddělujícího obec od dálnice a jeho osázení zelení **c. budova obecního úřadu:** je třeba pečlivě prozkoumat a zhodnotit její stav a případně nachystat celkovou rekonstrukci a zateplení, zvážit budoucí využití budovy nejen pro účely zastupitelstva a knihovny **d. energie:** obec se snaží minimalizovat spotřebu energií * **i. veřejné osvětlení:** zvážit možnosti využití moderního osvětlení na bázi LED (zvážit možnost automatického rozsvěcení pouze při pohybu člověka) * **ii. vytápění obecního úřadu:** zateplení, zvážit možnost efektivnějšího způsobu vytápění (sluneční kolektory, tepelné čerpadlo) * **iii. fotovoltaika:** zvážit možnosti vlastní výroby elektřiny (pozemky obce, budova obecního úřadu) **e. autobusové zastávky:** zrekonstruovat (spíše však zbourat a pořídit nové) autobusové zastávky ve Všestudech a Dušníkách; vybudovat zpevněnou plochu pro snadnější vystupování a nastupování na zastávce Všestudy – rozcestí **f. nové a staré cesty:** dobudování chodníků v obci a vytipování prostoru pro budoucí rozvoj komunikací pro pěší a cyklisty (případná pěšina z obce na zastávku Všestudy – rozcestí), obnova starých cest **g. názvy ulic a navigační systém** - označit ulice jejich názvy a vytvořit informační tabule určené návštěvníkům obce a turistům (např. v rámci zastavení pro cyklisty) **h. bytové domy:** zvážit možnost výstavby vlastních domů (s dotacemi) a nabídkou pronájmu bytů občanům, případně široké veřejnosti * **i. byty pro starší občany:** malé byty uzpůsobené pro nejstarší občany, aby mohli zůstat v obci i v době, kdy už se o sebe nemohou postarat zcela sami ===== 3) komunikace ===== **a. internet:** maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané věděli, co se děje i co se chystá a měli možnost se k tomu vyjadřovat a navrhovat změny * **forma publikace:** využívat standardní publikační systém (jsou zdarma) umožňující přehlednou strukturaci publikovaných materiálů, jejich dataci (datum a čas publikace) a autora **b. diskuzní fórum:** starosta a místostarosta odpovídají na dotazy, které jsou na ně směřovány v diskuzním fóru na webových stránkách (za tímto účelem vznikne speciální téma: dotazy pro starostu) **c. cíle a směřování:** obec připraví a publikuje dlouhodobý plán směřování obce a otevře diskuzi o něm (např. v rámci wiki - tedy zde) **d. roční plán:** obec připraví podrobnější plán akcí na následující rok **e. měsíční souhrn aktivit:** každý měsíc publikuje starosta souhrn realizovaných aktivit a přehled plánovaných aktivit na následující měsíc **f. výbory a komise:** obec se snaží zapojit do dění více lidí – prostřednictvím výborů a komisí (komise pro rozvoj obce, komise kultury a sportu...) * **i. plány:** výbory a komise zveřejní své cíle na volební období a podrobnější plán na nadcházející rok včetně předběžných termínů svých zasedání * **ii. informování:** výbory a komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách ===== 4) spolupráce ===== **a. domov důchodců Červený Mlýn:** příprava společných akcí **b. okolní obce:** sdílení zkušeností a kontaktů; koordinace společného postupu v otázkách, které se týkají jejich regionu **c. NPÚ (Národní památkový ústav):** spolupráce v oblasti využití parku ===== 5) podnikání ===== **a. podnikatelé v obci:** snažit se podporovat podnikání v obci (služby Czech Point), obec přednostně využívá služeb firem a fyzických osob pracujících v obci **b. podnikatelské záměry:** zjišťovat záměry firem plánovaných v katastru obce, zveřejňovat je a jasně se k nim vyjadřovat ===== 6) životní prostředí ===== **a. zeleň:** pokračovat v péči o veřejnou zeleň a její obnově **b. zalesnění:** v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí a dálnicí, aby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy **c. odpady:** pokusit se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud **d. vzhled obce:** nabídnout a v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce **e. černé skládky:** pokračovat v likvidaci a rekultivaci černých skládek ===== 7) kultura a sport ===== **a. spolupráce:** spolupráce se spolkovými organizacemi v obci a jejich jasně definovaná podpora **b. sportoviště:** zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurty) ve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším **c. investice:** investovat do výstavby sportovišť pro další aktivity přístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců): víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal)... **d. cyklozastavení:** obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit na možnosti občerstvení a ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání, oslavy „čarodějnic“ apod.) **e. komunitní centrum:** informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu) **f. kulturní tradice:** navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro děti (karneval, dětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (přání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...) a informovat o nich všechny obyvatele obce **g. podpora aktivit**: obec zveřejní podmínky podpory pro různé aktivity občanů i organizací, aby kdokoliv mohl přijít s vlastním záměrem a získat podporu obce

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.

osobní nástroje