Tento materiál vychází z textu nazvaného Všestudy - možnosti rozvoje obce publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze ve fóru a vycházel z obecně známých informací a také z plánů kandidátů do zastupitelstva z října 2006. Představuje neoficiální návrh bodů pro další diskuzi a úpravy.

Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority v rámci Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010 publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili Strategický plán rozvoje obce Všestudy na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme v úvahu a doplňujeme jej do struktury.

Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi, který je pak zanese.

Neoficiální návrh strategického plánu rozvoje obce

1) správa a hospodaření obce

a. zastupitelstvo: zastupitelstvo se schází pravidelně minimálně jednou za dva měsíce; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit

b. majetek: obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití

c. územní plán: v přehledné podobě s komentářem se publikuje na internetu

d. regulační plán„ obec připraví regulační plán zajišťující výstavbu respektující charakter obce (aneb žádné podnikatelské baroko ani zběsilá plošná výstavba)

e. hospodaření: obec zveřejní nejen rámcový rozpočet, ale podrobný rozpočet a každý měsíc bude publikovat přehled příjmů a výdajů (včetně seznamu proplácených faktur)

  • i. smlouvy - obec zveřejní všechny uzavřené smlouvy
  • ii. transparentní účet - pro běžné transakce bude obec využívat transparentní účet (umožňuje komukoliv prostřednictvím internetu sledovat pohyby na účtu) a ke každé transakci přidá v rámci bankovního příkazu popis usnadňující identifikaci transakce

f. čerpání z fondů: obec připraví projekty tak, aby je mohla použít pro čerpání prostředků z různých fondů a dotací

g. etický kodex: všichni zastupitelé podepíší a budou dodržovat etický kodex zastupitele

2) infrastruktura

a. kanalizace: vypracování projektu pro realizaci kanalizace, zvážit souběžné vybudování rozvodu datových sítí (příp. možnosti tuto síť doplnit do připravených chrániček)

b. val: vybudování valu oddělujícího obec od dálnice a jeho osázení zelení

c. budova obecního úřadu: je třeba pečlivě prozkoumat a zhodnotit její stav a případně nachystat celkovou rekonstrukci a zateplení, zvážit budoucí využití budovy nejen pro účely zastupitelstva a knihovny

d. energie: obec se snaží minimalizovat spotřebu energií

  • i. veřejné osvětlení: zvážit možnosti využití moderního osvětlení na bázi LED (zvážit možnost automatického rozsvěcení pouze při pohybu člověka)
  • ii. vytápění obecního úřadu: zateplení, zvážit možnost efektivnějšího způsobu vytápění (sluneční kolektory, tepelné čerpadlo)
  • iii. fotovoltaika: zvážit možnosti vlastní výroby elektřiny (pozemky obce, budova obecního úřadu)

e. autobusové zastávky: zrekonstruovat (spíše však zbourat a pořídit nové) autobusové zastávky ve Všestudech a Dušníkách; vybudovat zpevněnou plochu pro snadnější vystupování a nastupování na zastávce Všestudy – rozcestí

f. nové a staré cesty: dobudování chodníků v obci a vytipování prostoru pro budoucí rozvoj komunikací pro pěší a cyklisty (případná pěšina z obce na zastávku Všestudy – rozcestí), obnova starých cest

g. názvy ulic a navigační systém - označit ulice jejich názvy a vytvořit informační tabule určené návštěvníkům obce a turistům (např. v rámci zastavení pro cyklisty)

h. obecní výstavba: zvážit možnost výstavby vlastních domů (s dotacemi) a nabídkou jejich pronájmu občanům, případně široké veřejnosti

  • i. byty pro starší občany: malé byty uzpůsobené pro nejstarší občany, aby mohli zůstat v obci i v době, kdy už se o sebe nemohou postarat zcela sami

3) komunikace

a. internet: maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané věděli, co se děje i co se chystá a měli možnost se k tomu vyjadřovat a navrhovat změny

  • forma publikace: využívat standardní publikační systém (jsou zdarma) umožňující přehlednou strukturaci publikovaných materiálů, jejich dataci (datum a čas publikace) a autora

b. diskuzní fórum: starosta a místostarosta odpovídají na dotazy, které jsou na ně směřovány v diskuzním fóru na webových stránkách (za tímto účelem vznikne speciální téma: dotazy pro starostu)

c. cíle a směřování: obec připraví a publikuje dlouhodobý plán směřování obce a otevře diskuzi o něm (např. v rámci wiki - tedy zde)

d. roční plán: obec připraví podrobnější plán akcí na následující rok

e. měsíční souhrn aktivit: každý měsíc publikuje starosta souhrn realizovaných aktivit a přehled plánovaných aktivit na následující měsíc

f. výbory a komise: obec se snaží zapojit do dění více lidí – prostřednictvím výborů a komisí (komise pro rozvoj obce, komise kultury a sportu…)

  • i. plány: výbory a komise zveřejní své cíle na volební období a podrobnější plán na nadcházející rok včetně předběžných termínů svých zasedání
  • ii. informování: výbory a komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách

4) spolupráce

a. domov důchodců Červený Mlýn: příprava společných akcí

b. okolní obce: sdílení zkušeností a kontaktů; koordinace společného postupu v otázkách, které se týkají jejich regionu

c. NPÚ (Národní památkový ústav): spolupráce v oblasti využití parku

5) podnikání

a. podnikatelé v obci: snažit se podporovat podnikání v obci (služby Czech Point), obec přednostně využívá služeb firem a fyzických osob pracujících v obci

b. podnikatelské záměry: zjišťovat záměry firem plánovaných v katastru obce, zveřejňovat je a jasně se k nim vyjadřovat

6) životní prostředí

a. zeleň: pokračovat v péči o veřejnou zeleň a její obnově

b. zalesnění: v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí a dálnicí, aby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy

c. odpady: pokusit se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud

d. vzhled obce: nabídnout a v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce

e. černé skládky: pokračovat v likvidaci a rekultivaci černých skládek

7) kultura a sport

a. spolupráce: spolupráce se spolkovými organizacemi v obci a jejich jasně definovaná podpora

b. sportoviště: zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurty) ve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším

c. investice: investovat do výstavby sportovišť pro další aktivity přístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců): víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal)…

d. cyklozastavení: obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit na možnosti občerstvení a ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání, oslavy „čarodějnic“ apod.)

e. komunitní centrum: informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu)

f. kulturní tradice: navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro děti (karneval, dětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků…) i dospělé (přání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů…) a informovat o nich všechny obyvatele obce

g. podpora aktivit: obec zveřejní podmínky podpory pro různé aktivity občanů i organizací, aby kdokoliv mohl přijít s vlastním záměrem a získat podporu obce

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.

osobní nástroje