Tato SWOT (viz anglické názvy jednotlivých částí stručné analýzy) analýza vychází zčásti ze silných a slabých stránek, jak byly zveřejněné v rámci Strategického plánu rozvoje obce Všestudy v březnu 2008. Byly ovšem aktualizovány a doplněny a přibyla i další část SWOT, tedy příležitosti a hrozby. Doplňujte, upravujte, případně připojte své poznámky a komentáře.

silné stránky (strengths)

 • snadná dostupnost z hlavního města Prahy
 • infrastruktura: plyn, vodovod
 • návaznost na veltruský park
 • jednolitá vesnická zástavba bývalých statků, obytných budov a nových domů
 • udržovaná a rozšiřovaná veřejná zeleň
 • relaxační plocha podél Mlýnského Potoka
 • domov pro seniory
 • knihovna a veřejný internet
 • hojně využívaná cyklotrasa č. 2 Praha – Drážďany prochází obcí
 • fotbalové hřiště
 • obcí neprochází tranzitní komunikace
 • dobré hospodaření obce

slabé stránky (weaknesses)

 • riziko povodní (zvláště Červený Mlýn a Dušníky nad Vltavou) - velká povodeň natropila škody v roce 2002, o něco menší pak v roce 2013
 • hlučná dálnice nedaleko obce
 • rozsáhlá pískovna v blízkosti obce (viz článek)
 • intenzivní petrochemická výroba ve vzdálenosti cca 3 km
 • chybí občanská vybavenost – škola, pošta, zdravotnické zařízení
 • závislost na službách okolních obcí a města
 • malý počet podnikatelů
 • omezený počet pracovních příležitostí
 • nevyřešená likvidace odpadních splaškových vod (už pouze Dušníky nad Vltavou, Všestudy kanalizaci budují)
 • zanedbaný stav budovy obecního úřadu

příležitosti (opportunities)

 • větší zapojení občanů do fungování a rozvoje obce
 • spolupráce
  • s obcemi v okolí
  • se zámkem
  • s podnikateli
  • s obyvateli a příznivci obce
 • lepší a nové služby (hospoda, obchod)
 • spolkový život (SK Viktoria, Sokol, baráčníci)
 • modernizace a zpřístupnění sportovišť
 • obnova historických cest
 • turistický ruch (cyklotrasa, zámek)

hrozby (threats)

 • bouřlivá výstavba, stavby nerespektující charakter obce
 • rozšiřování pískoven v okolí
 • rozvoj aktivit obtěžujících obyvatele v blízkosti obce
 • stárnoucí populace
 • rychlodráha v blízkosti obce
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.

osobní nástroje