Toto je starší verze dokumentu!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Tento materiál vychází z materiálu nazvaného [[http://www.vsestudy.cz/wp-content/soubory/06/rozvoj_obce/061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://forum.vsestudy.cz/viewtopic.php?t=110&postdays=0&postorder=asc&start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://www.vsestudy.cz/?p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority v rámci [[http://www.vsestudy.cz/?p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://www.vsestudy.cz/?p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme do úvahy a doplňujeme jej do struktury. Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi, který je pak zanese. ====== Strategický plán rozvoje obce ====== ===== 1) správa a hospodaření obce: ===== **a. zastupitelstvo:** zastupitelstvo se schází pravidelně každý měsíc; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit (jednání není předjednané divadlo, kde zastupitelé pouze odhlasovávají předem dohodnuté body programu bez bližšího vysvětlování a diskuze) **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití **c. územní plán:** v přehledné podobě s komentářem se publikuje na internetu **d. hospodaření:** obec zveřejní nejen rámcový rozpočet, ale podrobný rozpočet a každý měsíc bude publikovat přehled příjmů a výdajů (včetně seznamu proplácených faktur) **e. čerpání z fondů:** obec připraví projekty tak, aby je mohla použít pro čerpání prostředků z různých fondů a dotací **f. etický kodex:** všichni zastupitelé podepíší a budou dodržovat etický kodex zastupitele ===== 2) infrastruktura: ===== **a. kanalizace:** vypracování projektu pro realizaci kanalizace, projekt by měl počítat se souběžným budováním rozvodu datových sítí (příp. možnosti tuto síť doplnit do připravených chrániček); současně je nutné jednat s NPÚ – Národním památkovým ústavem (správce zámeckého areálu), neboť ten postupně realizuje projekt obnovy parku včetně rekonstrukce kanálu (tzv. strouhy), je třeba s nimi jednat, aby při rekonstrukci kanálu počítali s možným budoucím napojením kanalizace **b. val:** vybudování valu oddělujícího obec od dálnice a jeho osázení zelení **c. budova obecního úřadu:** je třeba pečlivě prozkoumat a zhodnotit její stav a případně nachystat rekonstrukci **d. autobusové zastávky:** zrekonstruovat (spíše však zbourat a pořídit nové) autobusové zastávky ve Všestudech a Dušníkách; vybudovat zpevněnou plochu pro snadnější vystupování a nastupování na zastávce Všestudy – rozcestí ===== 3) kultura a sport: ===== **a. spolupráce:** spolupráce se spolkovými organizacemi v obci **b. sportoviště:** zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurty) ve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším **c. investice:** investovat do výstavby sportovišť pro další aktivity přístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců): petanque, venkovní ping-pong, víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal)... **d. dětské hřiště:** najít vhodné místo pro výstavbu dětského hřiště (je vhodné je propojit s cyklozastavením) **e. cyklozastavení:** obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit na možnosti občerstvení a ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání, oslavy „čarodějnic“ apod.) **f. komunitní centrum:** informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu) **g. kulturní tradice:** navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro děti (karneval, dětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (přání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...) **h. knihovna:** pořádat tematicky zaměřené kurzy práce s počítačem a internetem pro různé věkové skupiny ===== 4) životní prostředí ===== a. zeleň: pokračovat v péči o veřejnou zeleň a její obnově b. zalesnění: v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí a dálnicí, aby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy c. odpady: pokusit se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud d. vzhled obce: nabídnout a v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce e. černé skládky: pokračovat v likvidaci a rekultivaci černých skládek f. ruiny: obec se bude snažit donutit majitele, aby odstranili nebezpečné ruiny ===== 5) komunikace ===== a. internet: maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané věděli, co se děje i co se chystá a měli možnost se k tomu vyjadřovat a navrhovat změny b. diskuzní fórum: starosta a místostarosta odpovídají na dotazy, které jsou na ně směřovány v diskuzním fóru na webových stránkách (za tímto účelem vznikne speciální téma: dotazy pro starostu) c. cíle a směřování: obec připraví a publikuje dlouhodobý plán směřování obce a otevře diskuzi o něm d. roční plán: obec připraví podrobnější plán akcí na následující rok e. měsíční souhrn aktivit: každý měsíc publikuje starosta souhrn realizovaných aktivit a přehled plánovaných aktivit na následující měsíc f. výbory a komise: obec se snaží zapojit do dění více lidí – prostřednictvím výborů a komisí (komise pro rozvoj obce, komise kultury a sportu...) i. plány: výbory a komise zveřejní své cíle na volební období a podrobnější plán na nadcházející rok včetně předběžných termínů svých zasedání ii. informování: výbory a komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách ===== 6) spolupráce ===== a. domov důchodců Červený Mlýn: příprava společných akcí b. okolní obce: sdílení zkušeností a kontaktů; koordinace společného postupu v otázkách, které se týkají jejich regionu c. NPÚ (Národní památkový ústav): spolupráce v oblasti využití parku ===== 7) bezpečnost: ===== a. doprava: značky, případně retardéry zpomalující provoz v centru – kolem hospody – na 30 km/hod. b. chodníky: dobudování chodníků v obci a vytipování prostoru pro budoucí rozvoj komunikací pro pěší a cyklisty (případná pěšina z obce na zastávku Všestudy – rozcestí)

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.

osobní nástroje