Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
strategicky_plan_rozvoje_obce [2009/11/18 12:10]
admin vytvořeno
strategicky_plan_rozvoje_obce [2014/03/07 11:01] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-Tento materiál vychází z materiálu ​nazvaného [[http://​www.vsestudy.cz/​wp-content/​soubory/​06/​rozvoj_obce/​061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://​forum.vsestudy.cz/​viewtopic.php?​t=110&​postdays=0&​postorder=asc&​start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. +Tento materiál vychází z textu nazvaného [[http://​www.vsestudy.cz/​wp-content/​soubory/​06/​rozvoj_obce/​061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://​forum.vsestudy.cz/​viewtopic.php?​t=110&​postdays=0&​postorder=asc&​start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006. Představuje neoficiální návrh bodů pro další diskuzi a úpravy.
  
-Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority ​ v rámci [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme ​do úvahy ​a doplňujeme jej do struktury.+Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority ​ v rámci [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme ​v úvahu ​a doplňujeme jej do struktury.
  
 Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi,​ který je pak zanese. Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi,​ který je pak zanese.
  
-====== ​Strategický plán rozvoje obce ======+====== ​Neoficiální návrh strategického plánu ​rozvoje obce ======
  
-===== 1) správa a hospodaření obce=====+===== 1) správa a hospodaření obce =====
    
-**a. zastupitelstvo:​** zastupitelstvo se schází pravidelně ​každý ​síc; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit ​(jednání není předjednané divadlo, kde zastupitelé pouze odhlasovávají předem dohodnuté body programu bez bližšího vysvětlování a diskuze)+**a. zastupitelstvo:​** zastupitelstvo se schází pravidelně ​minimálně jednou za dva síce; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit
  
 **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití **b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití
Řádek 15: Řádek 15:
 **c. územní plán:** v přehledné podobě s komentářem se publikuje na internetu **c. územní plán:** v přehledné podobě s komentářem se publikuje na internetu
  
-**d. hospodaření:​** obec zveřejní nejen rámcový rozpočet, ale podrobný rozpočet a každý měsíc bude publikovat přehled příjmů a výdajů (včetně seznamu proplácených faktur)+**d. regulační plán"** obec připraví regulační plán zajišťující výstavbu respektující charakter obce (aneb žádné podnikatelské baroko ani zběsilá plošná výstavba)
  
-**e. čerpání z fondů:** obec připraví projekty takaby je mohla použít pro čerpání ​prostředků z různých fondů ​dotací+**e. hospodaření:** obec zveřejní nejen rámcový rozpočetale podrobný rozpočet a každý měsíc bude publikovat přehled příjmů a výdajů (včetně seznamu proplácených faktur) 
 +  * **i. smlouvy** - obec zveřejní všechny uzavřené smlouvy 
 +  * **ii. transparentní účet** - pro běžné transakce bude obec využívat transparentní účet (umožňuje komukoliv ​prostřednictvím internetu sledovat pohyby na účtu) ​ke každé transakci přidá v rámci bankovního příkazu popis usnadňující identifikaci transakce
  
-**f. etický kodex:** všichni zastupitelé podepíší a budou dodržovat etický kodex zastupitele ​+**f. čerpání z fondů:** obec připraví projekty tak, aby je mohla použít pro čerpání prostředků z různých fondů a dotací
  
-===== 2) infrastruktura=====+**g. etický kodex:** všichni zastupitelé podepíší a budou dodržovat etický kodex zastupitele ​
  
-**a. kanalizace:​** vypracování projektu pro realizaci kanalizace, ​projekt by měl počítat se souběžným budováním ​rozvodu datových sítí (příp. možnosti tuto síť doplnit do připravených chrániček); současně je nutné jednat s NPÚ – Národním památkovým ústavem (správce zámeckého areálu), neboť ten postupně realizuje projekt obnovy parku včetně rekonstrukce kanálu (tzv. strouhy), je třeba s nimi jednat, aby při rekonstrukci kanálu počítali s možným budoucím napojením kanalizace+===== 2) infrastruktura ===== 
 + 
 +**a. kanalizace:​** vypracování projektu pro realizaci kanalizace, ​zvážit ​souběžné vybudování ​rozvodu datových sítí (příp. možnosti tuto síť doplnit do připravených chrániček)
  
 **b. val:** vybudování valu oddělujícího obec od dálnice a jeho osázení zelení **b. val:** vybudování valu oddělujícího obec od dálnice a jeho osázení zelení
  
-**c. budova obecního úřadu:** je třeba pečlivě prozkoumat a zhodnotit její stav a případně nachystat rekonstrukci+**c. budova obecního úřadu:** je třeba pečlivě prozkoumat a zhodnotit její stav a případně nachystat ​celkovou ​rekonstrukci ​a zateplení, zvážit budoucí využití budovy nejen pro účely zastupitelstva a knihovny
  
-**d. autobusové zastávky:** zrekonstruovat ​(spíše však zbourat a pořídit novéautobusové zastávky ve Všestudech a Dušníkách;​ vybudovat zpevněnou plochu pro snadnější vystupování a nastupování na zastávce Všestudy – rozcestí ​+**d. energie:** obec se snaží minimalizovat spotřebu energií 
 +  * **i. veřejné osvětlení:​** zvážit možnosti využití moderního osvětlení na bázi LED (zvážit možnost automatického rozsvěcení pouze při pohybu člověka) 
 +  * **ii. vytápění obecního úřadu:** zateplení, zvážit možnost efektivnějšího způsobu vytápění (sluneční kolektory, tepelné čerpadlo) 
 +  * **iii. fotovoltaika:​** zvážit možnosti vlastní výroby elektřiny (pozemky obce, budova obecního úřadu)
  
-===== 3kultura ​sport: =====+**e. autobusové zastávky:​** zrekonstruovat (spíše však zbourat a pořídit novéautobusové zastávky ve Všestudech ​Dušníkách;​ vybudovat zpevněnou plochu pro snadnější vystupování a nastupování na zastávce Všestudy – rozcestí ​
  
-**aspolupráce:** spolupráce se spolkovými organizacemi ​v obci+**fnové a staré cesty:** dobudování chodníků ​v obci a vytipování prostoru pro budoucí rozvoj komunikací pro pěší a cyklisty (případná pěšina z obce na zastávku Všestudy – rozcestí), obnova starých cest
  
-**bsportoviště:​** zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurtyve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším+**gnázvy ulic a navigační systém** - označit ulice jejich názvy a vytvořit informační tabule určené návštěvníkům obce a turistům ​(např. v rámci zastavení pro cyklisty)
  
-**cinvestice:** investovat do výstavby ​sportovišť pro další aktivity ​ístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců)petanque, venkovní ping-pong, víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbalbasketbal)...+**hobecní výstavba:** zvážit možnost ​výstavby ​vlastních domů (s dotacemi) a nabídkou jejich pronájmu občanům, ​ípadně ​široké veřejnosti 
 +  * **i. byty pro starší občany:** malé byty uzpůsobené pro nejstarší občany, aby mohli zůstat v obci v době, kdy už se o sebe nemohou postarat zcela sami 
  
-**d. dětské hřiště:​** najít vhodné místo pro výstavbu dětského hřiště (je vhodné je propojit s cyklozastavením)+===== 3komunikace =====
  
-**ecyklozastavení:** obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlíncyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím ​a může je upozornit na možnosti občerstvení ​ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkáváníoslavy „čarodějnic“ apod.)+**ainternet:** maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané vědělico se děje i co se chystá ​a měli možnost se k tomu vyjadřovat ​navrhovat změny 
 +  * **forma publikace:​** využívat standardní publikační systém (jsou zdarma) umožňující přehlednou strukturaci publikovaných materiálů, jejich dataci (datum a čas publikacea autora
  
-**fkomunitní centrum:** informační středisko s prostory pro setkávání ​(příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu)+**bdiskuzní fórum:** starosta a místostarosta odpovídají na dotazy, které jsou na ně směřovány v diskuzním fóru na webových stránkách ​(za tímto účelem vznikne speciální téma: dotazy pro starostu)
  
-**gkulturní tradice:** navázat na nejlepší kulturní tradice ​obce – akce pro děti (karneval, dětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (přání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...)+**ccíle a směřování:** obec připraví a publikuje dlouhodobý plán směřování ​obce a otevře diskuzi o ně(např. v rámci wiki - tedy zde)
  
-**hknihovna:** pořádat tematicky zaměřené kurzy práce s počítačem a internetem pro různé věkové skupiny+**droční plán:** obec připraví podrobnější plán akcí na následující rok
  
-===== 4) životní prostředí =====+**e. měsíční souhrn aktivit:** každý měsíc publikuje starosta souhrn realizovaných aktivit a přehled plánovaných aktivit na následující měsíc
  
- azeleň: pokračovat v péči o veřejnou zeleň ​její obnově +**fvýbory ​komise:** obec se snaží zapojit do dění více lidí – prostřednictvím výborů a komisí (komise pro rozvoj obcekomise kultury a sportu...) 
- b. zalesněnív dlouhodobém výhledu ​se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí dálnicíaby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy +  * **iplány:** výbory ​komise zveřejní své cíle na volební období a podrobnější plán na nadcházející rok včetně předběžných termínů svých zasedání 
- codpady: pokusit se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud +  * **iiinformování:** výbory ​komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách ​
- dvzhled obcenabídnout ​v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce +
- ečerné skládkypokračovat v likvidaci ​rekultivaci černých skládek +
- f. ruiny: obec se bude snažit donutit majitele, aby odstranili nebezpečné ruiny +
  
-===== 5komunikace ​=====+===== 4spolupráce ​=====
  
- a. internet: maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané věděli, co se děje i co se chystá a měli možnost se k tomu vyjadřovat a navrhovat změny +**a. domov důchodců Červený Mlýn:** íprava společných akcí 
- b. diskuzní fórumstarosta a místostarosta odpovídají na dotazy, které jsou na ně směřovány v diskuzním fóru na webových stránkách (za tímto účelem vznikne speciální téma: dotazy pro starostu) +
- c. cíle a směřování:​ obec ipraví a publikuje dlouhodobý plán směřování obce a otevře diskuzi o něm +
- d. roční plán: obec připraví podrobnější plán akcí na následující rok +
- e. měsíční souhrn aktivit: každý měsíc publikuje starosta souhrn realizovaných aktivit a přehled plánovaných aktivit na následující měsíc +
- f. výbory a komise: obec se snaží zapojit do dění více lidí – prostřednictvím výborů a komisí (komise pro rozvoj obce, komise kultury a sportu...) +
-   i. plány: výbory a komise zveřejní své cíle na volební období a podrobnější plán na nadcházející rok včetně předběžných termínů svých zasedání +
-   ii. informování:​ výbory a komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách ​+
  
-===== 6) spolupráce =====+**b. okolní obce:** sdílení zkušeností a kontaktů; koordinace společného postupu v otázkách, které se týkají jejich regionu
  
- a. domov důchodců Červený Mlýn: příprava společných akcí  +**c. NPÚ (Národní památkový ústav):** spolupráce v oblasti využití parku 
- ​b. ​okolní obcesdílení zkušeností ​kontaktů; koordinace společného postupu ​otázkáchkteré ​se týkají ​jejich ​regionu + 
- cNPÚ (Národní památkový ústav):  spolupráce v oblasti ​využití ​parku+===== 5) podnikání ===== 
 + 
 +**a. podnikatelé v obci:** snažit se podporovat podnikání v obci (služby Czech Point), obec ednostně využívá služeb firem a fyzických osob pracujících v obci 
 + 
 +**b. podnikatelské záměry:** zjišťovat záměry firem plánovaných v katastru obce, zveřejňovat je jasně se k nim vyjadřovat 
 + 
 +===== 6) životní prostředí ===== 
 + 
 +**a. zeleň:** pokračovat péči o veřejnou zeleň a její obnově 
 + 
 +**b. zalesnění:​** v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí a dálnicíaby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy 
 + 
 +**c. odpady:** pokusit ​se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání ​jejich ​sběrného dvora pro občany Všestud 
 + 
 +**dvzhled obce:** nabídnout a v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce 
 + 
 +**e. černé skládky:** pokračovat v likvidaci a rekultivaci černých skládek 
 + 
 +===== 7kultura a sport ===== 
 + 
 +**a. spolupráce:** spolupráce ​se spolkovými organizacemi ​obci a jejich jasně definovaná podpora 
 + 
 +**b. sportoviště:​** zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurty) ve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich ​využití ​dalším
  
-===== 7) bezpečnost:​ ===== +**cinvestice:** investovat do výstavby sportovišť ​pro další aktivity ​ístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců): víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal)...
- adopravaznačky, případně retardéry ​ zpomalující provoz v centru – kolem hospody – na 30 km/hod. +
- b. chodníky: dobudování chodníků v obci a vytipování prostoru ​pro budoucí rozvoj komunikací pro pěší a cyklisty (ípadná pěšina z obce na zastávku Všestudy – rozcestí)+
  
 +**d. cyklozastavení:​** obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit na možnosti občerstvení a ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání,​ oslavy „čarodějnic“ apod.)
  
 +**e. komunitní centrum:** informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu)
  
 +**f. kulturní tradice:** navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro děti (karneval, dětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (přání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...) a informovat o nich všechny obyvatele obce
  
 +**g. podpora aktivit**: obec zveřejní podmínky podpory pro různé aktivity občanů i organizací,​ aby kdokoliv mohl přijít s vlastním záměrem a získat podporu obce
  

osobní nástroje