Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

strategicky_plan_rozvoje_obce [2009/11/18 12:10]
admin vytvořeno
strategicky_plan_rozvoje_obce [2014/03/07 11:01]
Řádek 1: Řádek 1:
-Tento materiál vychází z materiálu nazvaného [[http://​www.vsestudy.cz/​wp-content/​soubory/​06/​rozvoj_obce/​061129-Vsestudy-rozvoj.htm|Všestudy - možnosti rozvoje obce]] publikovaného v listopadu 2006 na webu www.vsestudy.cz jeho administrátorem (Jan Kadeřábek). Obsah vznikl na základě diskuze [[http://​forum.vsestudy.cz/​viewtopic.php?​t=110&​postdays=0&​postorder=asc&​start=15|ve fóru]] a vycházel z obecně známých informací a také z [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=93|plánů kandidátů do zastupitelstva]] z října 2006.  
- 
-Krátce po volbách noví zastupitelé zveřejnili své priority ​ v rámci [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=122|Sumáře plánovaných akcí v obci Všestudy 2006 – 2010]] publikovaného v prosinci 2006. O něco později, v březnu 2008, pak zastupitelé zveřejnili [[http://​www.vsestudy.cz/?​p=217|Strategický plán rozvoje obce Všestudy]] na roky 2008-2013. Také ten nyní bereme do úvahy a doplňujeme jej do struktury. 
- 
-Jak vidíte v historii změn, vytvořil tento materiál administrátor (tedy Jan Kadeřábek) a přizývá k jeho úpravám a doplnění všechny, kdo se o rozvoj obce zajímají, zastupitele nevyjímaje. Stačí, aby se registrovali a mohou jednoduše provádět změny a úpravy, které jsou zaznamenány. V případě technických potíží mohou své poznámky zaslat administrátorovi,​ který je pak zanese. 
- 
-====== Strategický plán rozvoje obce ====== 
- 
-===== 1) správa a hospodaření obce: ===== 
-  
-**a. zastupitelstvo:​** zastupitelstvo se schází pravidelně každý měsíc; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit (jednání není předjednané divadlo, kde zastupitelé pouze odhlasovávají předem dohodnuté body programu bez bližšího vysvětlování a diskuze) 
- 
-**b. majetek:** obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití 
- 
-**c. územní plán:** v přehledné podobě s komentářem se publikuje na internetu 
- 
-**d. hospodaření:​** obec zveřejní nejen rámcový rozpočet, ale podrobný rozpočet a každý měsíc bude publikovat přehled příjmů a výdajů (včetně seznamu proplácených faktur) 
- 
-**e. čerpání z fondů:** obec připraví projekty tak, aby je mohla použít pro čerpání prostředků z různých fondů a dotací 
- 
-**f. etický kodex:** všichni zastupitelé podepíší a budou dodržovat etický kodex zastupitele ​ 
- 
-===== 2) infrastruktura:​ ===== 
- 
-**a. kanalizace:​** vypracování projektu pro realizaci kanalizace, projekt by měl počítat se souběžným budováním rozvodu datových sítí (příp. možnosti tuto síť doplnit do připravených chrániček);​ současně je nutné jednat s NPÚ – Národním památkovým ústavem (správce zámeckého areálu), neboť ten postupně realizuje projekt obnovy parku včetně rekonstrukce kanálu (tzv. strouhy), je třeba s nimi jednat, aby při rekonstrukci kanálu počítali s možným budoucím napojením kanalizace 
- 
-**b. val:** vybudování valu oddělujícího obec od dálnice a jeho osázení zelení 
- 
-**c. budova obecního úřadu:** je třeba pečlivě prozkoumat a zhodnotit její stav a případně nachystat rekonstrukci 
- 
-**d. autobusové zastávky:​** zrekonstruovat (spíše však zbourat a pořídit nové) autobusové zastávky ve Všestudech a Dušníkách;​ vybudovat zpevněnou plochu pro snadnější vystupování a nastupování na zastávce Všestudy – rozcestí ​ 
- 
-===== 3) kultura a sport: ===== 
- 
-**a. spolupráce:​** spolupráce se spolkovými organizacemi v obci 
- 
-**b. sportoviště:​** zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurty) ve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším 
- 
-**c. investice:​** investovat do výstavby sportovišť pro další aktivity přístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců):​ petanque, venkovní ping-pong, víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal)... 
- 
-**d. dětské hřiště:​** najít vhodné místo pro výstavbu dětského hřiště (je vhodné je propojit s cyklozastavením) 
- 
-**e. cyklozastavení:​** obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit na možnosti občerstvení a ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání,​ oslavy „čarodějnic“ apod.) 
- 
-**f. komunitní centrum:** informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu) 
- 
-**g. kulturní tradice:** navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro děti (karneval, dětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (přání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...) 
- 
-**h. knihovna:** pořádat tematicky zaměřené kurzy práce s počítačem a internetem pro různé věkové skupiny 
- 
-===== 4) životní prostředí ===== 
- 
- a. zeleň: pokračovat v péči o veřejnou zeleň a její obnově 
- b. zalesnění:​ v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí a dálnicí, aby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy 
- c. odpady: pokusit se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud 
- d. vzhled obce: nabídnout a v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce 
- e. černé skládky: pokračovat v likvidaci a rekultivaci černých skládek 
- f. ruiny: obec se bude snažit donutit majitele, aby odstranili nebezpečné ruiny  
- 
-===== 5) komunikace ===== 
- 
- a. internet: maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané věděli, co se děje i co se chystá a měli možnost se k tomu vyjadřovat a navrhovat změny 
- b. diskuzní fórum: starosta a místostarosta odpovídají na dotazy, které jsou na ně směřovány v diskuzním fóru na webových stránkách (za tímto účelem vznikne speciální téma: dotazy pro starostu) 
- c. cíle a směřování:​ obec připraví a publikuje dlouhodobý plán směřování obce a otevře diskuzi o něm 
- d. roční plán: obec připraví podrobnější plán akcí na následující rok 
- e. měsíční souhrn aktivit: každý měsíc publikuje starosta souhrn realizovaných aktivit a přehled plánovaných aktivit na následující měsíc 
- f. výbory a komise: obec se snaží zapojit do dění více lidí – prostřednictvím výborů a komisí (komise pro rozvoj obce, komise kultury a sportu...) 
-   i. plány: výbory a komise zveřejní své cíle na volební období a podrobnější plán na nadcházející rok včetně předběžných termínů svých zasedání 
-   ii. informování:​ výbory a komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách ​ 
- 
-===== 6) spolupráce ===== 
- 
- a. domov důchodců Červený Mlýn: příprava společných akcí  
- b. okolní obce: sdílení zkušeností a kontaktů; koordinace společného postupu v otázkách, které se týkají jejich regionu 
- c. NPÚ (Národní památkový ústav): ​ spolupráce v oblasti využití parku 
- 
-===== 7) bezpečnost:​ ===== 
- a. doprava: značky, případně retardéry ​ zpomalující provoz v centru – kolem hospody – na 30 km/hod. 
- b. chodníky: dobudování chodníků v obci a vytipování prostoru pro budoucí rozvoj komunikací pro pěší a cyklisty (případná pěšina z obce na zastávku Všestudy – rozcestí) 
- 
- 
- 
- 
  

osobní nástroje